Algemene Voorwaarden Kool Advocatuur en Mediation (Versie 2018)

Deze voorwaarden zijn op 18 juli 2018 onder nummer 30/18 gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank Noord-Holland te Alkmaar. Elders op deze pagina kunt u een exemplaar downloaden.

 •  1.1 Kool Advocatuur en Mediation is een handelsnaam van mr. R.A.A. Kool, ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel voor Noordwest-Holland onder nummer 72152559.
 • 1.2 De bedingen in deze Algemene Voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van al diegenen (natuurlijke en rechtspersonen) die voor Kool Advocatuur en Mediation werkzaam zijn of zijn geweest.
  2. Opdracht
 • 2.1 Alle opdrachten worden met terzijdestelling van de artikelen 7:404 en 7:407, lid 2 BW uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Kool Advocatuur en Mediation. Kool Advocatuur en Mediation heeft het recht (onderdelen van) de opdracht door derden te laten uitvoeren ook als het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van de cliënt is dat de opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd
 •  2.2 De aanvaarde opdracht leidt voor Kool Advocatuur en Mediation tot een inspannings-verbintenis, niet tot een resultaatsverbintenis.
 •  2.3 Opdrachtgever is degene die aan Kool Advocatuur en Mediation de opdracht geeft. Cliënt is degene ten behoeve van wie de werkzaamheden worden verricht. Indien de opdracht wordt gegeven door een ander dan de cliënt, zijn opdrachtgever en cliënt beiden aan deze voorwaarden gebonden en hoofdelijk gehouden tot betaling van al hetgeen aan Kool Advocatuur en Mediation in verband met de verrichte werkzaamheden toekomt.
 •  2.4 Deze Algemene Voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle aanvullende - en vervolgopdrachten.
 • 3. Aansprakelijkheid Beperking aansprakelijkheid
 •  3.1 Iedere aansprakelijkheid van Kool Advocatuur en Mediation is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten beroepsaansprakelijkheids-verzekering(en) wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar(s) komt. De polis voldoet aan de door de Nederlandse Orde van Advocaten gestelde voorwaarden.
 •  3.2 Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van € 10.000 of, indien het door Kool Advocatuur en Mediation in rekening gebrachte honorarium in de betreffende zaak hoger is, tot dat bedrag met een maximum van € 25.000.
 • 3.3 Opdrachten aan derden
  Kool Advocatuur en Mediation zal bij het inschakelen van derden zo nodig tevoren overleggen met de cliënt - opdrachtgever. Kool Advocatuur en Mediation verplicht zich de nodige zorgvuldigheid te betrachten bij de selectie van derden en het aan hen verstrekken van opdrachten. Kool Advocatuur en Mediation is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van derden. Indien en voor zover door Kool Advocatuur en Mediation ingeschakelde derden aansprakelijkheidsbeperkingen hanteren, is Kool Advocatuur en Mediation gemachtigd deze namens de cliënt enof opdrachtgever te aanvaarden. Voor zoveel nodig wordt dit door Kool Advocatuur en Mediation hierbij bedongen.
 •  3.4 Vrijwaring
  De opdrachtgever cliënt vrijwaart Kool Advocatuur en Mediation tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die op enige wijze samenhangen met de werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht, tenzij één en ander het gevolg is van grove nalatigheid of opzettelijke misdraging aan de zijde van Kool Advocatuur en Mediation.
 • 4. Declaratie
 • 4.1 Jaarlijkse vaststelling honorarium
  Als maatstaf voor de vaststelling van het honorarium geldt het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met het jaarlijks door Kool Advocatuur en Mediation vast te stellen uurtarief, tenzij anders is overeengekomen. Alle bedragen zijn exclusief BTW.
 •  4.2 Tijdregistratie
  Kool Advocatuur en Mediation hanteert een tijdregistratiesysteem met eenheden van 10 minuten.
 •  4.3 Voorschotten en verschotten
   Kool Advocatuur en Mediation is gerechtigd om zowel voor de aanvang van haar werkzaamheden als tussentijds, van de opdrachtgever cliënt te verlangen dat aan haar een voorschot wordt betaald. Dit voorschot zal in beginsel met de einddeclaratie worden verrekend. Over het voorschot wordt geen rente vergoed. Door Kool Advocatuur en Mediation ten behoeve van de opdrachtgever betaalde verschotten (kosten, griffiegeld, etc.) zullen in beginsel direct nadat deze bij Kool Advocatuur en Mediation in rekening zijn gebracht, aan de opdrachtgever cliënt worden doorberekend.
 •  4.4 Betalingstermijn
  De werkzaamheden worden in principe eens per maand aan de opdrachtgever in rekening gebracht met een betalingstermijn van 14 dagen, te rekenen vanaf de datum van de declaratie. Kool Advocatuur en Mediation is gerechtigd haar werkzaamheden ook tussentijds aan de opdrachtgever in rekening te brengen. Bij gebreke van tijdige betaling is Kool Advocatuur en Mediation bevoegd haar werkzaamheden op te schorten en is de opdrachtgever vanaf 14 dagen na de datum van de declaratie de wettelijke (handels-)rente verschuldigd, alsmede de redelijke kosten ter verkrijging van betaling buiten rechte, welke kosten worden gesteld op 15 % van de hoofdsom met een minimum van € 100,--.
 • 4.5 Annuleren opdracht
  Indien de opdrachtgever een opdracht tussentijds annuleert, is een vergoeding voor de reeds verrichte werkzaamheden verschuldigd. Deze vergoeding wordt vastgesteld op basis van de bestede tijd afgerond op hele uren, vermenigvuldigd  met het op dat moment geldende uurtarief, met een minimum van € 250,- exclusief 21% btw.
 • 5. Archivering
  Na beëindiging van de zaak zal het dossier worden gearchiveerd. Vijf jaar nadien zal het dossier worden vernietigd.
 • 6. Gebruik elektronisch berichtenverkeer (e-mail)
  Opdrachtgever stemt er uitdrukkelijk mee in dat bij het uitwisselen van correspondentie en (gerechtelijke) stukken, alles in de ruimste zin van het woord, gebruik wordt gemaakt van e-mail en internet. Kool Advocatuur is niet aansprakelijk voor eventuele fouten die kunnen optreden bij het gebruik van e-mail.  
 • 7. Bevoegde rechter
  De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever cliënt en Kool Advocatuur en Mediation is onderworpen aan Nederlands recht. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.
 • 8. Kenbaarheid Algemene Voorwaarden
  Deze algemene voorwaarden zijn op 18 juli 2018 onder nummer 18/30 gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank Noord-Holland te Alkmaar en zijn tevens te raadplegen op en te downloaden van de website van Kool Advocatuur en Mediation: www.kool.nuvoorwaarden. Naast Kool Advocatuur en Mediation kunnen alle personen die bij de opdracht zijn ingeschakeld op deze algemene voorwaarden een beroep doen. Kool Advocatuur en Mediation heeft steeds het recht haar algemene voorwaarden te wijzigen.


Kool Advocatuur en Mediation  Luttik Oudorp 62 | 1811 MZ Alkmaar | postbus 3052 |
1811 MZ Alkmaar telefoon: 072 - 7600128 | E-mail info@kool.nu

Deze versie is geldig vanaf 1 augustus 2018. Wijzigingen voorbehouden.

 

 

Privacy Statement Kool Advocatuur en Mediation

Kool Advocatuur & Mediation respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of anderszins verkrijgen vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens Kool Advocatuur & Mediation verwerkt.

Verwerking persoonsgegevens
Kool Advocatuur & Mediation verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren. Voor evaluatie van onze dienstverlening schakelt Kool Advocatuur & Mediation mogelijk een derde partij in. U als betrokkene maakt zelf de keuze hieraan deel te nemen en daarvoor persoonsgegevens achter te laten. Ook kunt u zich aanmelden voor het ontvangen van een nieuwsbrief of andere vormen van communicatie uitingen van Kool Advocatuur & Mediation.

Kool Advocatuur & Mediation verwerkt de hierna genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden:

- het verlenen van juridische diensten, waaronder de uitvoering van een overeenkomst  

  en het voeren van (gerechtelijke) procedures

- innen van declaraties

- advisering, bemiddeling en verwijzing

- voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen

- marketing- en communicatie activiteiten

- werving en selectie (sollicitatie)]

 

Kool Advocatuur & Mediation verwerkt onder meer de navolgende (soorten of categorieën) persoonsgegevens ten behoeve van de dienstverlening of die door betrokkene vanuit eigen initiatief zijn verstrekt:

- Naam, adres, woonplaats, BSN-nummer, telefoonnummers vast- en mobiel, aard van de verstrekte opdracht, zaaksoort, gezonden, betaalde of openstaande declaraties, verzekeringsgegevens, bankrekeningnummer(s) en e-mail enof webadres.

Voornoemde persoonsgegevens verwerkt Kool Advocatuur & Mediation omdat deze door u als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt, waaronder wederpartijen, of via openbare bronnen bekend zijn geworden.

Kool Advocatuur & Mediation verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:

- wettelijke verplichting
- uitvoering van een overeenkomst
- verkregen toestemming van betrokkene(n)
- gerechtvaardigd belang

Kool Advocatuur & Mediation deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan waarneming van de praktijk door een andere advocaat, het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van Kool Advocatuur & Mediation, zoals een IT-leverancier, maar ook het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de wederpartij.

Daarnaast kan Kool Advocatuur & Mediation persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Met de derde partij die namens en in opdracht van Kool Advocatuur & Mediation uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door Kool Advocatuur & Mediation ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan een accountant, notaris, ingeschakelde andere derde partij ten behoeve van een second opinion of deskundigenrapport.   

Bescherming persoonsgegevens
Kool Advocatuur & Mediation hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval Kool Advocatuur & Mediation gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal Kool Advocatuur & Mediation in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.

Kool Advocatuur & Mediation bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

Inzage persoonsgegevens
Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen via onderstaande contactgegevens. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons.Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij Kool Advocatuur & Mediation aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen. Uw verzoeken zoals hiervoor bedoeld, kunt u richten aan: Kool Advocatuur & Mediation, info@kool.nu  Luttik Oudorp 62, telefoon 072 7600128].

Persoonsgegevens, websites en social media
Op de website(s) van Kool Advocatuur & Mediation zijn knoppen (ook wel buttons genaamd) en/of links opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale (media) netwerken of websites van derden, zoals Twitter, Linkedin of Facebook. Kool Advocatuur & Mediation houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor uw eigen risico. Voordat u van die diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst het privacy statement van die derden door te lezen.

Kool Advocatuur & Mediation houdt gebruiksgegevens bij van de website(s) voor statistische doeleinden. De langs deze weg verzamelde persoonsgegevens zijn in beginsel anoniem en worden niet door Kool Advocatuur & Mediation verkocht aan derden.

Teneinde het gebruiksgemak van de website(s) van Kool Advocatuur & Mediation te vergroten, wordt mogelijk gebruik gemaakt van zogenaamde ‘cookies’. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek op de website(s) van Kool Advocatuur & Mediation op bijvoorbeeld uw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. U kunt het gebruik van deze cookies op elk gewenst moment weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website(s) kan beperken.

De website van Kool Advocatuur & Mediation maakt gebruik van cookies van Google Analytics om, in hoofdlijnen, het gebruikersgedrag en algemene trends te volgen en rapportages te verkrijgen. Dit helpt om de werking van de website(s) te verbeteren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derde partijen de informatie namens Google verwerken. Door gebruik te maken van de website(s) van Kool Advocatuur & Mediation geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Eveneens worden cookies geplaatst door het gebruik van buttons en/of links, zoals hiervoor onder ‘Gebruik social media’ is omschreven. Kool Advocatuur & Mediation heeft geen invloed op het plaatsen en gebruik van cookies door die derde partijen.

Op de website van de Autoriteit Consument en Markt (https://www.consuwijzer.nl/telecom-post/internet/privacy/uitleg-cookies) leest u meer over cookies en hoe u deze kunt blokkeren of verwijderen.

Op de website(s) biedt Kool Advocatuur & Mediation mogelijk een blog of forum aan die vrij toegankelijk is. Alle informatie die hierop wordt geplaatst, kan door een ieder, dus willekeurige derde partij, worden gelezen, verzameld en gebruikt. Een verzoek om persoonsgegevens te verwijderen uit een blog of forum kan worden ingediend via de contactgegevens onder ‘Privacy rechten van betrokkenen’. Kool Advocatuur & Mediation is in sommige gevallen niet in staat om persoonsgegevens uit een blog of forum te verwijderen. In een reactie op uw voornoemde verzoek geeft Kool Advocatuur & Mediation dan aan dat het niet gelukt is en ook om welke reden. In het geval u als betrokkene persoonsgegevens post via een applicatie van een derde partij (via social media), dan is die derde partij of de beheerder van de applicatie het aanspreekpunt bij dergelijke verzoeken om verwijdering of andersoortige privacy vragen.   

Vaststelling en wijziging privacy statement
Kool Advocatuur & Mediation heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacy statement worden op de website van het advocatenkantoor gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website(s).

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit privacy statement kunt u contact opnemen met Kool Advocatuur & Mediation via info@kool.nu of telefonisch via
072 76 00 128.

Dit privacy statement is op 1 mei 2018 vastgesteld. 


Deel pagina op: